CONVOCATORIA ASSEMBLEA AMPA DIMARTS 2 DE FEBRER 2016

Hora: 15:05 h.
Lloc: Sala de Reunions
ODRE DEL DIA:
1. COMPTES ANUALS.
2. CANVIS EN LA GESTIÓ DELS PAGAMENTS
3. FESTA FI DE CURS (preparació i organització)
4, PRECS I PREGUNTES.

Per la importància dels temes a tractar preguem la seva assistència.